Các hàm lượng giác trong Excel – Thủ Thuật Phần Mềm

Tháng Một 10, 2024

Excel hỗ trợ cách tính hàm lượng giác đơn giản và dễ dàng với người dùng. Đặc biệt trong những bài toán khó công cụ này giúp ích rất nhiều. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn các hàm lượng giác mà Excel hỗ trợ.

1. Hàm Sin

Cú pháp: Sin (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Sin.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Sin của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

Hàm Sin

Các bạn chú ý để làm việc với các hàm lượng giác trong Excel đơn vị đo độ là radians.

Bước 1: Chuyển đơn vị đo độ sang radians. Chèn thêm 1 cột và nhập câu lệnh như hình vẽ:

Hàm Sin 2

Bước 2: Kéo định dạng cho các ô còn lại. Nhập công thức tính giá trị Sin như hình vẽ dưới:

Hàm Sin 3

Cuối cùng bạn kéo định dạng cho các ô còn lại có kết quả như hình sau:

Hàm Sin 4

2. Hàm Cos

Cú pháp: Cos (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Cos.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Cos của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

Hàm Cos

Bước 1: Bạn nhập công thức như hình vẽ.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách Tạo Mẫu Thời Khóa Biểu Tự Động Trong Excel 12/2022

Hàm Cos 2

Bước 2: Kéo định dạng cho các ô còn lại có kết quả như hình dưới:

Hàm Cos 3

3. Hàm Tan

Cú pháp: Tan (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Tan.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Tan của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

Hàm Tan

4. Hàm Asin

Cú pháp: Asin (number).

Trong đó:: number là giá trị độ của góc cần tính Asin.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Asin của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

Hàm Asin

5. Hàm Asinh

Cú pháp: Asinh (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Asin.

Ý nghĩa: Trả về một giá trị Asinh của một góc nhưng giá trị này là radian.

Ví dụ:

Hàm Asinh

6. Hàm Acos

Cú pháp: Acos (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Acos.

Ý nghĩa: Trả về giá trị Acos của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Ví dụ:

Hàm Acos

7. Hàm Acosh

Cú pháp: Asinh (number).

Trong đó: number là giá trị của góc cần tính Acosh.

Ý nghĩa: Trả về một giá trị Acosh của một góc nhưng giá trị này là radian.

Ví dụ:

Hàm Acosh

8. Hàm Atan

Cú pháp: Atan (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atan.

Ý nghĩa: Trả về một giá trị Atan của một góc.

Xem ngay bài hay nhất:  4 cách định dạng số điện thoại trong Excel cực dễ - Isinhvien.com

Ví dụ:

Hàm Atan

9. Hàm Atan2

Cú pháp: Antan2 (x_num, y_num).

Trong đó: x_num, y_num là giá trị của hoành độ và tung độ. –

Ý nghĩa: Trả về giá trị Radian nằm trong khoảng từ – Pi-> +Pi.

Ví dụ:

Hàm Atan2

10. Hàm Atanh

Cú pháp: Atanh (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atanh.

Ý nghĩa: Trả về giá trị là Radian.

Ví dụ:

Hàm Atanh

11. Hàm Degrees

Cú pháp: Degrees (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ của 1 góc cần chuyển.

Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo của 1 góc từ đơn vị radians sang độ.

Ví dụ:

Hàm Degrees

12. Hàm Radians

Cú pháp: Radians (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ của 1 góc cần chuyển.

Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo của 1 góc từ đơn vị độ sang radians.

Ví dụ:

Hàm Radians

Chúc các bạn thành công!